Podvojné účtovníctvo

 • prvotné spracovanie predložených dokladov, kontrola vecnej a formálnej správnosti po stránke účtovnej a daňovej,
 • účtovanie v Účtovnom denníku a Hlavnej knihe syntetickej a analytickej evidencie,
 • účtovanie prijatých a vystavených faktúr,
 • účtovanie pokladničnej knihy,
 • účtovanie bankových výpisov,
 • evidencia dlhodobého hmotného a nehmotného majetku, výpočet odpisov,
 • účtovanie pohľadávok a záväzkov,
 • účtovanie interných dokladov,
 • vypracovanie Daňového priznania DPH mesačne alebo kvartálne,
 • vypracovanie Súhrnného výkazu DPH mesačne alebo kvartálne,
 • vypracovanie Ročnej účtovnej závierky (Daň z príjmov právnických osôb, Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky k účtovnej závierke, Cash flow).